KSh 12,999
KSh 17,999
KSh 19,999
KSh 22,000
KSh 34,800