KSh 11,200
KSh 17,500
KSh 19,999
KSh 23,999
KSh 29,999
KSh 38,500